Att stärka samarbetet för att bekämpa illegalt spelande och penningtvätt

 1. Hem
 2. Nyheter
 3. Artikel
bekämpa illegalt spelande och penningtvätt

Introduktion

Bakgrunden till problemet med illegal spelverksamhet och penningtvätt i Sverige är att det har blivit alltmer utbrett och problematiskt under de senaste åren. Det har upptäckts att oseriösa aktörer utnyttjar det svenska spelregelverket och bristande samarbete mellan myndigheter för att bedriva olaglig spelverksamhet och tvätta pengar.

En av de främsta utmaningarna med illegal spelverksamhet är att den underminerar den legala spelmarknaden och skapar en osund konkurrenssituation. Oseriösa aktörer erbjuder spel utan att ha tillstånd, vilket innebär att de inte följer de regler och regler och därmed skydd som finns för att säkerställa spelarnas integritet, rättigheter samt hälsa. Detta kan leda till att spelare utsätts för bedrägerier och otillbörliga metoder.

En annan utmaning är penningtvätt, som ofta är kopplad till illegal spelverksamhet. Genom att använda olagligt intjänade pengar och kanalisera dem genom spelverksamheten kan brottslingar legitimera sina inkomster och göra dem svårföljbara för myndigheterna. Detta gör det svårare att spåra och förhindra finansiella brott och underminerar det svenska finansiella systemets integritet och stabilitet.

Utmaningarna för myndigheterna är flera. För det första är samarbetet mellan olika myndigheter och aktörer inte tillräckligt effektivt. Det finns behov av en bättre samordning och informationsutbyte för att kunna bekämpa illegal spelverksamhet och penningtvätt på ett mer effektivt sätt. För det andra är det svårt att upptäcka och utreda dessa brott eftersom de ofta bedrivs digitalt och gränsöverskridande. Det krävs därför mer resurser och kompetens inom området för att kunna identifiera och stoppa dessa aktiviteter.

Sammanfattningsvis är illegal spelverksamhet och penningtvätt allvarliga problem i Sverige. Det krävs en stärkt samordning mellan myndigheter och en ökad medvetenhet om dessa frågor för att kunna bekämpa dem på ett effektivt sätt. Genom att ta itu med utmaningarna och implementera åtgärder för att förhindra och upptäcka olaglig spelverksamhet och penningtvätt kan Sverige stärka sin legala spelmarknad och skydda både spelare och det finansiella systemet.

Regeringen tittar nu närmare på hur aktörer utan licens agerar och riktar sig mot den svenska konsumenten. Regeringens uppdrag är att granska hur samarbetet mellan myndigheter kan stärkas för att bekämpa olaglig spelverksamhet. Syftet är att utvärdera och förbättra åtgärderna mot illegal spelverksamhet. Genom att undersöka samarbetet mellan olika myndigheter och identifiera eventuella brister eller hinder kan regeringen vidta åtgärder för att förstärka samarbetet och effektivisera bekämpningen av olaglig spelverksamhet. Målet är att minska illegal spelverksamhet och skydda medborgare mot oseriösa aktörer inom spelbranschen.

Det nuvarande samarbetet mellan myndigheter

Ett förbättrat samarbete måste stärkas mellan flera myndigheter för att bekämpa illegal spelverksamhet och penningtvätt i Sverige. Exakt vilka myndigheter som ingår i samarbetet nämns inte i den specifika uppdraget från regeringen som man kan läsa mer om här (https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2023/05/uppdrag-om-att-se-over-hur-samarbetet-for-att-bekampa-olaglig-spelverksamhet-kan-starkas/ ) Men vanligtvis involveras följande myndigheter i arbetet mot illegal spelverksamhet och penningtvätt:

 • Spelinspektionen: Ansvarar för att reglera och övervaka den svenska spelmarknaden och utfärda licenser till speloperatörer.
 • Finansinspektionen: Ansvarar för tillsyn av finansiella institut och arbetar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
 • Ekobrottsmyndigheten: Utreder och bekämpar ekonomisk brottslighet, inklusive penningtvätt.
 • Skatteverket: Ansvarar för att övervaka skattebetalningar och kan vara involverad i att upptäcka oegentligheter och ekonomiska brott.

Utöver dessa myndigheter kan det finnas andra aktörer och organisationer som också deltar i samarbetet för att bekämpa illegal spelverksamhet och penningtvätt. Exempelvis kan polisen, tullverket och Finanspolisen också vara inblandade beroende på de specifika omständigheterna och behoven.

Syftet med att stärka samarbetet mellan myndigheter är att förbättra informationsutbytet, samordningen och resurseffektiviteten i arbetet mot illegal spelverksamhet och penningtvätt. Genom att samarbeta kan myndigheterna dra nytta av varandras kompetens och befogenheter för att mer effektivt bekämpa dessa brott och minska de negativa effekterna på samhället.

Omfattningen och effekten av illegalt spelande och penningtvätt

I Sverige finns det flera former och särdrag av illegal spelverksamhet och penningtvätt. Dessa inkluderar:

 • Olagligt onlinespelande: Detta innefattar Online kasino som bedrivs över internet utan att ha erhållit en licens från Spelinspektionen. När speloperatörer inte följer de lagliga kraven och erbjuder spel utan licens, utgör det en olaglig verksamhet.
 • Olagliga spelautomater: Illegal spelverksamhet kan också omfatta användning av spelautomater som inte är tillåtna enligt gällande regler och bestämmelser. Dessa kan vara placerade på icke-licensierade platser, som restauranger eller kaféer, och bedrivas utan tillstånd.
 • Matchfixning: Matchfixning är en form av olaglig spelverksamhet där resultatet av en match eller tävling manipuleras för att gynna en spelare, ett lag eller andra intressenter. Detta kan ske genom att muta idrottare eller andra involverade personer för att påverka resultatet av en match till förmån för spelarens eller intressentens satsningar.
 • Penningtvätt: Penningtvätt är en process där illegalt förvärvade pengar görs legitima genom att de förs genom olika transaktioner och kanaler för att dölja deras ursprung. Inom spelverksamhet kan penningtvätt ske genom att omvandla pengar från olagliga spelvinster till “rena” pengar, vilket gör det svårt för myndigheterna att spåra och bekämpa brottsliga aktiviteter.

Dessa former av illegal spelverksamhet och penningtvätt utgör allvarliga utmaningar för myndigheterna i Sverige. De kan leda till ekonomisk skada, sociala problem och underminera förtroendet för den lagliga spelmarknaden. Därför är det viktigt att myndigheterna samarbetar och vidtar åtgärder för att bekämpa dessa brott och säkerställa en reglerad och säker spelmarknad för svenska medborgare.

Illegal spelverksamhet och penningtvätt påverkar samhället och ekonomin på flera sätt. Nedan beskrivs hur dessa aktiviteter kan underminera rättsstatsprincipen, öka brottslighet och korruption samt minska skatteintäkter:

 • Undergrävande av rättsstatsprincipen: Illegal spelverksamhet och penningtvätt underminerar principen om rättssäkerhet och lika villkor. När verksamheter bedrivs utan att följa lagar och regler, skapas en ogynnsam konkurrensmiljö där legitima aktörer på spelmarknaden missgynnas. Detta kan leda till bristande förtroende för den lagliga spelindustrin och den reglerade marknaden.
 • Ökad brottslighet och korruption: Illegal spelverksamhet och penningtvätt är ofta kopplade till organiserad brottslighet och korruption. De pengar som genereras från dessa aktiviteter kan användas för att finansiera andra kriminella handlingar. Dessutom kan penningtvättprocessen i sig involvera korrupta metoder och mutor av myndighetspersoner för att underlätta olagliga transaktioner.
 • Minskade skatteintäkter: När spelverksamhet bedrivs olagligt går skatteintäkter förlorade. Lagliga speloperatörer betalar vanligtvis skatt på sina intäkter, vilket bidrar till den offentliga sektorn och samhället i stort. När illegal spelverksamhet frodas, går dessa skatteintäkter förlorade, vilket kan påverka den offentliga ekonomin negativt och minska möjligheterna till investeringar inom områden som välfärd, utbildning och infrastruktur.
 • Negativa sociala konsekvenser: Illegal spelverksamhet tar inte samma snavas inom ansvarsfullt spelande som lagliga och reglerade aktörer. Detta kommer ha negativ påverkan på dom människor som spelar påskdessa sajter i form av ett ökat spelmissbruk och då också i många fall öka skuldsättning.

Det är därför viktigt att bekämpa illegal spelverksamhet och penningtvätt för att säkerställa en reglerad och säker spelmarknad, skydda samhället från brottslighet och korruption, samt säkerställa att skatteintäkterna används för att gynna samhället som helhet.

Det är svårt att få fram tillförlitlig data men rent generellt och viss data fån 2021 visar att den illegala spelmarknaden i Sverige uppgår till flera miljarder kronor per år. Denna marknad omfattar olika former av olagligt spelande, såsom online-spel utan licens, illegala spelautomater och olagliga vadslagningsverksamheter. Detta är därför ett viktigt område att ta tag i.

Regeringens uppdrag att se över samarbetet mellan olika myndigheter

Uppdraget syftar till att stärka samarbetet mellan myndigheter för att bekämpa olaglig spelverksamhet i Sverige. De huvudsakliga målen och uppgifterna i uppdraget inkluderar följande:

 • Kartläggning av den nuvarande situationen: Uppdraget inleds med en noggrann kartläggning av det befintliga samarbetet mellan myndigheter för att identifiera styrkor och svagheter i bekämpningen av olaglig spelverksamhet.
 • Identifiering av hinder och möjligheter: En viktig uppgift är att identifiera de hinder och utmaningar som försvårar samarbetet mellan myndigheter. Det handlar om att analysera juridiska, organisatoriska och praktiska hinder samt identifiera möjligheter till förbättring.
 • Förslag på åtgärder och insatser: Utifrån kartläggningen och identifierade hinder och möjligheter kommer uppdraget att resultera i konkreta förslag på åtgärder och insatser. Dessa åtgärder kan omfatta ändringar i lagstiftning, förbättrad informationsdelning, utbildning och kompetensutveckling samt andra åtgärder för att stärka samarbetet mellan myndigheter.

De förväntade fördelarna med detta uppdrag inkluderar:

 • Ökad effektivitet och effektivitet: Genom att förbättra samarbetet mellan myndigheter kan man få en bättre helhet genom att öka informationsdelning och utnyttja resurserna på ett mer effektivt sätt. Det kan leda till snabbare och mer effektiva åtgärder mot olaglig spelverksamhet.
 • Förbättrad transparens och ansvarsskyldighet: Ett starkare samarbete kan bidra till ökad transparens och ansvarsskyldighet bland myndigheterna. Genom att tydliggöra ansvarsområden och etablera bättre samarbetsmekanismer kan man öka förtroendet för myndigheternas arbete och skapa en mer öppen och ansvarig spelmarknad.
 • Hantering av juridiska och praktiska hinder: Uppdraget kommer att adressera både juridiska och praktiska hinder som försvårar bekämpningen av olaglig spelverksamhet. Genom att identifiera och föreslå åtgärder för att övervinna dessa hinder kan man skapa en mer samordnad och effektiv strategi för att motverka illegal gambling.
 • Det finns också utmaningar som kan uppstå i samband med uppdraget, såsom att balansera integritetsfrågor, upprätthålla informationssäkerhet och säkerställa en smidig samverkan mellan olika myndigheter. Det kommer att kräva nära samarbete, resurser och engagemang från berörda myndigheter för att framgångsrikt uppnå målen i uppdraget.

Slutsats

Uppdraget har en betydande potential att påverka bekämpningen av olaglig spelverksamhet och penningtvätt i Sverige på flera sätt. Framförallt genom ökad samordning och effektivitet, ökat förtroende för den lagliga sidan av branschen samt en större avskräckande effekt för dom som sysslar med olaglig verksamhet.

Det är viktigt att notera att bekämpningen av olaglig spelverksamhet och penningtvätt är en kontinuerlig process och att utmaningarna kan vara komplexa. Uppdraget utgör dock ett viktigt steg i att förbättra samarbetet och samordningen mellan myndigheter och kan ha en betydande positiv inverkan på att minska omfattningen och effekterna av olaglig spelverksamhet och penningtvätt i Sverige.

Klicka för att betygsätta detta inlägg!
[Totalt: 0 Genomsnittligt: 0]